قوی ترین دعا برای گشایش بخت و ازدواج سریع در روایات و احادیث

آیا دعایی برای گشایش بخت و ازدواج وجود دارد؟ مهم ترین روایات و احادیث معتبر در مورد استفاده از دعا برای گشایش بخت چیست؟ آیا استفاده از دعا برای گشایش ...

ادامه مطلب